Projekti

RAZISKOVALNI PROGRAMI - FINANCER ARRS

Šifra Naziv projekta Trajanje
P1-0078 Biodiverziteta 1.1.2004-31.12.2011

 
RAZISKOVALNI PROJEKTIFINANCER ARRS

Šifra Naziv projekta Trajanje
L6―4157 Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, Slovenija: kronologija, kultura in paleookolje 1.7.2011-30.6.2014
L1―7001 Kartiranje flore Sečoveljskih solin in vzgoja avtohtonih vrsto sočnikov 1.9.2005-31.8.2008

 
APLIKATIVNI PROJEKTI

Financer  Naziv projekta Nosilec Trajanje
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS Ohranjanje biotske raznovrstnosti travinja z vzpostavitvijo sistema pridelovanja ohranitvenih semenskih mešanic v okviru CRP Zagotovimo.si hrano za jutri (projekt št. V4-1128) prof. dr. Mitja Kaligarič 2011-2013
 Zavod RS za varstvo narave Popisi začetnega stanja habitatnih tipov in ciljne vrste Loeslejeve grezovke (Liparisloeselli) ter proučevanje vplivov projektnih aktivnosti na vegetacijo na projektnih pilotnih območjih Zelenci, Planik,Vrhe, MuraPetišovci in barja na Pohorju za izvedbo projekta z naslovom: Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, WETMAN 2011-2015, LIFE+ Narava, LIFE09 NAT/SI/000374 za 3. sklop: Projektno pilotno območje Pohorje doc. dr. Sonja Škornik 2011-2013
Zavod RS za varstvo narave Popisi začetnega stanja habitatnih tipov in ciljne vrste Loeslejeve grezovke (Liparisloeselli) ter proučevanje vplivov projektnih aktivnosti na vegetacijo na projektnih pilotnih območjih Zelenci, Planik,Vrhe, MuraPetišovci in barja na Pohorju za izvedbo projekta z naslovom: Varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji, Wetman 2011-2015, LIFE+ Narava, LIFE09 NAT/SI/000374 za 2. sklop: Projektno pilotno območje Mura-Petišovci doc. dr. Sonja Škornik 2011-2013
Ministrstvo za šolstvo in šport in EU iz Evropskega socialnega sklada Razvoj naravoslovnih kompetenc, operacija OP 13.2.3.1.12.0001 prof. dr. Ivan Gerlič 2008-2012
Služba vlade RS za razvoj in evropske zadeve iz Norveškega finančnega mehanizma Naravoslovnoizobraževalni center za trajnostni razvoj« SI0039 prof. dr. Nataša Vaupotič 2008-2011
Ministrstvo za šolstvo in šport in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS  CRP Stanje in trendi rabe IKT v izobraževanju v Sloveniji (V5-0427) prof. dr. Ivan Gerlič 2008-2011
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (vir: Ministrstvo za okolje in prostor) Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije za območja: Kras, Vremščica prof. dr. Mitja Kaligarič 2010-2011
Mestna občina Maribor Izdelava načrta za izvedbo učne poti na Mariborskem otoku prof. dr. Mitja Kaligarič 2010
Institut za ekološki inženiring d.o.o. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov in ptičev na izbranih območjih Občine Lendava prof. dr. Mitja Kaligarič 2010
Ministrstvo za okolje in prostor Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije za območja: Banjščice in Mura prof. dr. Mitja Kaligarič 2009-2010 
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Vzorčenje in vegetacija na izbranih sipinah Drave med Mariborom in Ptujem prof. dr. Mitja Kaligarič 2009
Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o. Kartiranje habitatnih tipov za območje Slovenske Gorice prof. dr. Mitja Kaligarič 2009
Unitur d.d., Zreče Analiza travniške vegetacije in smernice za sanacijo tekaške steze na Rogli prof. dr. Mitja Kaligarič 2009
Ministrstvo za okolje in prostor Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Slovenije Sklop 3 – Območje: Južni obronki SnežnikaGure, Sklop 5 – Območje: Kum prof. dr. Mitja Kaligarič 2008-2009
Mestna občina Maribor Floristična in vegetacijska analiza ter popis ptic Mariborskega otoka prof. dr. Mitja Kaligarič 2008-2009
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj E-NARAVA,Interaktivni atlas habitatov in vrstna izbranih območjih Slovenije: e-izobraževanje za ohranjanje narave doc. dr. Drago Bokal 2008
Golf Istrad.o.o. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov ter popis flore in favne (segment: ptice) za območje predvidenega golf igrišča na lokaciji krog nad Sečovljami - primerjalna študija z lokacijo Sečovlje prof. dr. Mitja Kaligarič 2008
Institut za ekološki inženiring d.o.o Naravovarstveno vrednotenje projekta ureditve go-kart poligona in golf igrišča pri Lendavi na osnovi kartiranja habitatnih tipov in flore prof. dr. Mitja Kaligarič 2008
Ministrstvo za okolje in prostor Izdelava dopolnitve osnutka poročilo po Direktivi o pticah za obdobje 2005-2007 prof. dr. Franc Janžekovič 2008
Mestna občina Koper Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v delu območja porečja Dragonje« ter »Izdelava eleborata kartiranje HT na območju predvidenega KP Dragonja ter priprava kartnega gradiva in knjižice (publikacije) Habitati in njihovi prebivalci v porečju reke Dragonje prof. dr. Mitja Kaligarič 2007
Institut za ekološki inženiring d.o.o. Kartiranje habitatnih tipov in flore ter ekspertno mnenjecelostna presoja variantnih rešitev za hidroakumulacijo na območju Brkinov prof. dr. Mitja Kaligarič 2007
Vodnogospodarski biro d.o.o. Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem prof. dr. Mitja Kaligarič 2007
Ministrstvo za okolje in prostor Kartiranje habitatnih tipov za območja: Slovenska Istra prof. dr. Mitja Kaligarič 2006-2007

 
MEDNARODNI PROJEKTI

Financer  Naziv projekta Nosilec Trajanje
EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Program za Srednjo Evropo (2CE168P3 HABIT-CHANGE, Adaptive management of climate-induced changes of habitat diversity in protected areas prof. dr. Mitja Kaligarič 2010-2013
Urad COST v Bruslju, COST mreža Cryopreservation of crop species in Europe, COST ACTION 871 doc. dr. Jana Ambrožič Dolinšek 2009-2010
Evropska komisija EU 7.OP: Researchers for the Future, 245004 RESTURE   2009
Evropska komisija EU  7.OP: research explosion, RE 228755   2008
Evropska komisija EU  Researchers' Night of Slovenia Researchers' life in Slovenia, R&D IN SI   2006

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.