Raziskovalna področja

A. VEGETACIJSKA EKOLOGIJA

Travišča:

– Vegetacijske študije travišč

alt

 

Rastlinske poteze v odnosu do flore, horologije, vegetacije in biogegrafije

alt

 

– Študije alelopatije

alt

 

– Zgodovina vegetacije

alt

 

Študije sukcesije

alt

 

– Razširjanje semen v traviščih

alt

 

– Ekstremni habitati: klifi, prodišča, obalna mokrišča:

alt

 

Primarna sukcesija na klifih

alt

 

– Primarna sukcesija na prodiščih

– Kompeticija in zasedanje ekoloških niš v obalnih mokriščih

alt

 

B. RASTLINSKA DEMOGRAFIJA

– Koreninska kronologija

alt

 

– Morfološke poteze semen

alt

 

C. RASTLINSKA EKOLOGIJA

– Fenotipska plastičnost in asimetrija

alt

 

– Rastlinski fitnes v stresnih razmerah

 

D. FLORISTIKA

– Flora Slovenije

alt

 

– Flora Z Balkana

 

E. TAKSONOMIJA, FILOGENJA, FILOGEOGRAFIJA

– Rastlinska morfometrija

– Rastlinska taksonomija

alt

 

– Filogenija kobulnic

– Filogeografija apeninsko-balkanskih taksonov

 

F. KRAJINSKA EKOLOGIJA

– Kartiranje habitatov, GIS

alt

 

– Socioekenomski vpliv na rabo tal in vegetacijo

– Fragmentacija populacij in habitatov

– Metapopulacije in metazdružbe

 

G.    ARHEOBOTANIKA

– Študije rastlinskih ostankov v arheoloških vzorcih

 

H.    VARSTVENA BIOLOGIJA IN VARSTVO NARAVE

– Renaturacijske študije

Študije reintrodukcij

– Uporaba tkivnih kultur za “in vitro” ohranjanje

alt

 

Biologija invazivnih vrst

alt

 

Obnova habitatov

– Ugotavljanje viabilnosti populacij

Upravljanje s travišči

Spletno mesto za svoje delovanje uporablja piškotke. Več o piškotkih.